Talentové prijímacie skúšky

    • Kritéria 4-ročné štúdium

    • BUDÚ ZVEREJNENÉ 31.1.2020 !!!

     Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

     (denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou)

      

     Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov určuje termín, formu, rozsah, kritériá a ostatné podmienky prijatia uchádzačov do 1. ročníka denného 4-ročného štúdia v skupine odborov, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

      

     UPOZORŇUJEME uchádzačov a výchovných poradcov, že poradie z Proforientu (SVŠ Michalovce) sa na Filmovú školu nevzťahuje!  Toto poradie sa uvádza na základe prospechu a nie talentu.

      

     Termín konania:

     18. marca – 20. marca 2019 (pondelok, utorok, streda)

     Schválený počet tried a prijímaných žiakov je 25  (1 trieda) v zložení príbuzných odborov:

     8259 M animovaná tvorba

     8283 M reklamná tvorba

     8290 M masmediálna tvorba

     8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih

     8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

     8297 M fotografický dizajn

      

     Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky:

     Študijné odbory

     • 8259 M animovaná tvorba
     • 8283 M reklamná tvorba
     • 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
     • 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
     • 8297 M fotografický dizajn
     1. Individuálny ústny pohovor – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor sú dve ukážky z filmových diel v trvaní do cca 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
     2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru, umenie a kinematografiu – v rozsahu učiva ZŠ. 
     3. Domáce práce – kresba, grafika, maľba, audio, video produkcia, fotografie, literárne práce – v ľubovoľnom rozsahu aj v elektronickej podobe.
     4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
     5. Psychologický test.

      

     Študijný odbor

     • 8290 M masmediálna tvorba
     1. Individuálny ústny pohovor - jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor. Východiskom pre rozhovor sú dve ukážky z filmových diel v trvaní do cca 20 minút, ktoré si uchádzači pozrú v multimediálnej učebni školy. Po písomnej príprave, na základe stanovených otázok, uchádzači obhája svoje stanoviská a názory. V tejto časti dostanú adepti priestor aj na prezentáciu domácich prác.
     2. Vedomostný písomný test – je zameraný na slovenský jazyk a literatúru – v rozsahu učiva ZŠ.
     3. Domáce práce – literárne práce, slohové práce, poézia, próza, publikačná činnosť (školský časopis a pod.) – v ľubovoľnom rozsahu – aj v elektronickej podobe. Prípadné záznamy z rozhlasových alebo televíznych relácií, ktoré uchádzač vytvoril alebo na ich príprave participoval.
     4. Povinná práca – autoportrét, ktorý pozostáva z kreatívnej fotografie uchádzača a textu do 10 riadkov, ktorý je charakteristikou seba samého.
     5. Psychologický test

     Hodnotenie:

     Pre úspešné zvládnutie pohovorov je rozhodujúci súčet bodov. Uchádzač ich môže získať max. 90, a to za:

     A. Individuálny ústny pohovor - max. 40 bodov

     B. Vedomostný písomný test - max. 20 bodov

     C. Domáce práce a autoportrét - max. 30 bodov

     Žiaci s prospechovým priemerom do 1,5 (polročné vysvedčenie) test nemusia absolvovať a body im budú pripísané automaticky. Uchádzač vyhovie prijímacím pohovorom, ak získa minimálne 30 bodov.

     Kritériá prijatia:

     • Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov
     • Akceptácia "Zmluvy o štúdiu"

      

     Kód školy na prihlášku: 682801

      

     Riaditeľka školy môže uchádzačovi, ktorý nebol prijatý na zvolený študijný odbor a požiada o jeho zmenu, ponúknuť štúdium v študijnom odbore, v ktorom je voľné miesto na prijatie, ak výsledky prijímacieho konania uchádzača túto zmenu umožňujú.

     Keď sa na študijný odbor neprihlási dostatočný počet uchádzačov, alebo po zápise klesne počet prijatých uchádzačov pod 5, ponúkne riaditeľka školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný odbor, kde nebude naplnený stav tak, aby boli dodržané najvyššie počty žiakov pre jednu triedu.

     Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske v budove školy a na webovom sídle školy www.filmovaskola.sk alebo www.filmovaskola.edupage.org

     V prípade nenaplnenia počtu miest riaditeľka školy rozhodne o podmienkach 2. kola prijímacích skúšok.

      

      

      

     Prerokované PR školy a schválené

     29. januára 2019 v Košiciach                                                                  PhDr. Jarmila Uhríková    

     Platné od 1.2.2019                                                                                         riaditeľka školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie