Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
 • Správna voľba povolania
  23. 10. 2017

  Milí uchádzači,

  v dňoch 24. a 25.10. 2017 sme Vám k dispozícii na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach.

  Tešíme sa na Vás smiley

 • SÚŤAŽ: ZLATÁ KLAPKA (uzávierka 15.12.2017)

  http://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata-klapka/d-1833

  Pre všetkých, ktorých baví nakrúcanie vlastných videí, pre všetkých, ktorí si chcú svoje práce porovnať s rovesníkmi z celého Slovenska a vypočuť si názor profesionálov je tu celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže:

  ZLATÁ KLAPKA

   
  Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   
  Hlavný organizátor súťaže:
  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava
   
  Kontakt:

  • tel./fax.: 02/63835035
  • e-mail: sdo.zusjalbrechta@gmail.com

  Organizačné pokyny:

  Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela – sa do súťaže prihlasujú nasledujúcim spôsobom:

  Vo vekovej kategórii 10 – 14 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 10 – 14 rokov v otvorených kategóriách):

  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Stredná škola, alebo Centrum voľného času a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) a jej doručením poštou na adresu:  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od 15.09.2017 do 15.12.2017 (rozhoduje dátum podania na pošte
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže
   3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).

  Vo vekovej kategórii 15 - 19 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 15 – 19 rokov v otvorených kategóriách):

  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Centrum voľného času, alebo samotný súťažiaci osobne -  a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) jej doručením poštou na adresu: ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od od 15.09.2017 do 15.12.2017 (rozhoduje dátum podania na pošte)
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže
   3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).
  • Ubytovanie zabezpečí organizátor súťaže, náklady na nocľah a cestovné si hradí účastník súťaže sám.
  • Pri prezentácii sa účastník preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz)
  • Občerstvenie v deň vyhlásenia výsledkov hradí usporiadateľ pre všetkých nominovaných a jedného zodpovedného pedagóga za zoskupenie.
  • Súťaž je organizovaná bez nižších postupových kôl. Školské kolá môžu organizovať ZUŠ, ZŠ, Stredné školy a CVČ na základe dobrovoľnosti.
  • Súťažiaci budú hodnotení odbornou porotou v zložení:
   • profesor Patrik Pašš - garant Ateliéru strihovej skladby Vysokej školy múzických umení
   • Anton Szomolányi - dekan filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
   • Zora Hudíková  - vedúca Ústavu mediálnej tvorby - Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
   • Moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie JOJ
   • predsedníčkou poroty je  Petra Kolevská -  herečka, moderátorka, scenáristka a  televízna producentka.
   Bude udelená špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre súťažný príspevok spĺňajúci dodatkové kritérium:
   • Súťažný príspevok, uchádzajúci sa o Cenu ministra, musí – v rámci svojej kategórie – obsahovať aj vzdelávaciu, edukatívnu rovinu (t.j. – musí ísť o dielo/príspevok, pri sledovaní ktorého je možné niečo, z odborného hľadiska overené, sa naučiť, alebo dozvedieť)
   Akékoľvek  otázky, alebo žiadosti o doplňujúce informácie zasielajte písomnou formou na špeciálnu e-mailovú adresu súťaže:  sdo.zusjalbrechta@gmail.com


   ZUŠ Jána Albrechta bude všetky aktuálne informácie súvisiace s priebehom súťaže uverejňovať na svojej web stránke www.zusjanaalbrechta.eu
    

   Organizačný výbor súťaže ZLATÁ KLAPKA

  Odkazy

  Kontakt: Mgr.art. Martin Ťažký

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018
  8. 9. 2017

  Študenti majú širokú možnosť využitia záujmového vzdelávania (krúžky), ktoré ponúka filmová škola, centrum voľného času a základná umelecká škola.

  Ponuku krúžkov nájdu študenti na nástenke školy a na webových sídlach jednotlivých subjektov:

   Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018 - Obrázok 1  Súkromné centrum voľného času, Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ,  www.scvc.edupage.org

  Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018 - Obrázok 2  Petzvalova 2, 040 11 Košice, www.szusfilmova.edupage.org

   

 • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM
  12. 9. 2017

  TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

  Riaditeľstvo Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

  Uvítame Vašu účasť.

   

 • Rozhodnite o 2%

  Vážení rodičia a priatelia Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej, ale aj všetci milovníci filmu,

  dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2016 pre občianske združenie Filmovej školy. Nedávajte štátu viac než musíte! My využijeme vaše peniaze v prospech vašich detí!

  Na stránke www.rozhodni.sk nájdete postup krokov na poukázanie 2% z dane pre právnické osoby, postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, ako aj postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje (http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/).

  Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) je 30.4.2017 a to na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Môžete doručiť aj do školy na sekretariát.

  Pre právnické osoby poukazujúce 2% z dane platí termín podania daňového priznania, t.j. 31.03.2017 (s výnimkou predĺženého termínu, resp. odlišného hospodárskeho roka, kedy je termín podávania daň. priznania a zároveň poukázania 2% právnických osôb iný).

  Novinka od roku 2016! Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…)

  Dôležité údaje o PRIJÍMATEĽOVI na poukázanie 2%:

  Obchodné meno (názov): Filmová škola

  Právna forma: občianske združenie

  Sídlo – ulica: Šarišská

  Súpisné/orientačné číslo: 13

  PSČ: 040 01

  Obec: Košice - Vyšné Opátske

  IČO: 35567899

   

  Ceníme si vašu ochotu podporiť mladých tvorcov a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2%, ktoré by inak pohltil štátny aparát, práve nám.

  kolektív Filmovej školy

  Vyhlasenie_2016_edit.pdf  

  vyhlasenie.pdf

   

 • Pokyny a informácie pre žiakov riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2017
  1. 2. 2017

  Vážení maturanti!

  Zverejnili sme Pokyny a informácie pre žiakov SSUŠF pre EČ a PFIČ MS v zmysle Prílohy č. 5 k Maturite 2017 vydanými NÚCEM, harmonogram a kópie ukážok vyplnených OH s Pokynmi na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testom externej časti MS  na webovom sídle školy v časti MATURANTOM (https://filmovaskola.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=3)

  Všetky informácie o priebehu MS zároveň nájdete na nástenke SSUŠ filmovej na prízemí.

  --

  1.2.2017, Ing. Lívia Hirjaková (školský koordinátor MS)

 • Výsledky prijímacích pohovorov na PMŠ pre školský rok 2017/2018 - 2. kolo
  30. 8. 2017

  Výsledky prijímacích pohovorov na pomaturitné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2017/2018 - 2. kolo

  2._kolo_vysledky_2017-18.pdf

 • Informácie a pokyny k MATURITE 2017
  19. 12. 2016

  Vážení maturanti!

  Základné informácie, termíny, ako aj prehľad pripravovaných testov, tém a zadaní k maturitným skúškam v šk. roku 2016/2017 sú Vám k dispozícii na tejto stránke v časti MATURANTOM/ Informácie, pokyny a termíny.

  Informácie priebežne dopĺňame.

  Ing. Lívia Hirjaková, školský koordinátor MS

 • Otvorenie školského roka 2017/2018 - pondelok 4.9.2017
  31. 8. 2017

  Milí študenti!
   

  Otvorenie školského roku 2017/2018 bude pre ročníky 1 až 4 v pondelok - 4.9.2017 o 9.00 hod. v Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach (v príslušných triedach).

  Pomaturitné ročníky 1 a 2 majú otvorenie tiež v pondelok - 4.9.2017, avšak so začiatkom o 13.00 hod. (v učebni II.F - 1. ročník a v učebni III.F - 2. ročník).

  Už teraz sa tešíme na nový školský rok a na vaše kreatívne nápady Otvorenie školského roka 2017/2018 - pondelok 4.9.2017 - Obrázok 1:)

  Riaditeľstvo školy

 • Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 20172018
  30. 1. 2017

   

  Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre uchádzačov o denné stredoškolské 4-ročné štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre uchádzačov o denné pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018

 • Výsledky prijímacích pohovorov na PMŠ pre školský rok 2017/2018 - 1. kolo
  30. 6. 2017

  Výsledky prijímacích pohovorov na pomaturitné štúdium pre školský rok 2017/2018 - 1. kolo

  1._kolo_vysledky_2017-19__s_kodmi.doc

 • SÚŤAŽ: ZLATÁ KLAPKA (uzávierka 31.1.2017)

  POZOR SÚŤAŽ: ZLATÁ KLAPKA (http://www.zusjanaalbrechta.bratislava.sk/zlata%2Dklapka/d-1833/p1=2436)

  Pre všetkých, ktorých baví nakrúcanie vlastných videí, pre všetkých, ktorí si chcú svoje práce porovnať s rovesníkmi z celého Slovenska a vypočuť si názor profesionálov je tu
  celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže:
   
   
  ZLATÁ KLAPKA
   
  Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva SR
   
  Hlavný organizátor súťaže:
  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava
   
  Kontakt:
  • tel./fax.: 02/63835035
  • e-mail: sdo.zusjalbrechta@gmail.com

  Organizačné pokyny:
  • Súťaž je organizovaná bez nižších postupových kôl. Školské kolá môžu organizovať ZUŠ, ZŠ, Stredné školy a CVČ na základe dobrovoľnosti.
  • Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela možno prihlasovať do súťaže v nasledujúcich kategóriách:
    
     Názov kategórie Vek Minutáž
   1. Spravodajský príspevok 10 - 14 / 15 - 19 max 2 min.
   2. Publicistika/Dokument 10 - 14 / 15 - 19 max 7 min.
   3. Kamera 10 - 19 max 20 min.
   4. Strih 10 - 19 max 20 min.
   5. Réžia 10 - 14 / 15 - 19 max 20 min.
   6. Námet a Scenár * 10 - 19 max 20 min.
   7. Dievčenský herecký výkon pred kamerou 10 - 19 max 20 min.
   8. Moderátorka spravodajstva a publicistiky 10 - 19 max 7 min.
   9. Chlapčenský herecký výkon pred kamerou 10 - 19 max 20 min.
   10. Moderátor spravodajstva a publicistiky 10 - 19 max 7 min.
   11. Hudobný videoklip 10 - 14 / 15 - 19 max 7 min.
   12. Krátky hraný film 10 - 14 / 15 - 19 max 20 min.
   13. Animovaný film 10 - 19 max 3 min.

   * Do kategórie SCENÁR môže byť prihlásený súťažný príspevok iba ak je spracovaný v audiovizuálnej
      podobe a je prihlásený minimálne do jednej z horeuvedených súťažných kategórií.
   

  Uzávierka súťažných príspevkov je 31.1.2017

  PRIHLÁŠKY NA STIAHNUTIE
   
  Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela – sa do súťaže prihlasujú nasledujúcim spôsobom:

  Vo vekovej kategórii 10 – 14 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 10 – 14 rokov v otvorených kategóriách):
  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Stredná škola, alebo Centrum voľného času a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) a jej doručením poštou na adresu:  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od 15.09.2016 do 31.01.2017 (rozhoduje dátum podania na pošte
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže
   3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).
   
  Vo vekovej kategórii 15 - 19 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 15 – 19 rokov v otvorených kategóriách):
  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Centrum voľného času, alebo samotný súťažiaci osobne -  a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) jej doručením poštou na adresu: ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od od 15.09.2016 do 31.01.2017 (rozhoduje dátum podania na pošte)
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1.
   Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže

   3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).
   
  • Ubytovanie zabezpečí organizátor súťaže, náklady na nocľah a cestovné si hradí účastník súťaže sám.
  • Pri prezentácii sa účastník preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz)
  • Občerstvenie v deň vyhlásenia výsledkov hradí usporiadateľ pre všetkých nominovaných a jedného zodpovedného pedagóga za zoskupenie.
   
  Súťažiaci budú hodnotení odbornou porotou v zložení:
  • profesor Patrik Pašš - garant Ateliéru strihovej skladby Vysokej školy múzických umení
  • Anton Szomolányi - dekan filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
  • Zora Hudíková  - vedúca Ústavu mediálnej tvorby - Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
  • Lucia Barmošová - moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie JOJ
  • predsedníčkou poroty je  Petra Kolevská -  herečka, moderátorka, scenáristka a  televízna producentka.
   
  Bude udelená špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre súťažný príspevok spĺňajúci dodatkové kritérium:
  • Súťažný príspevok, uchádzajúci sa o Cenu ministra, musí – v rámci svojej kategórie – obsahovať aj vzdelávaciu, edukatívnu rovinu (t.j. – musí ísť o dielo/príspevok, pri sledovaní ktorého je možné niečo, z odborného hľadiska overené, sa naučiť, alebo dozvedieť)
   
  Akékoľvek  otázky, alebo žiadosti o doplňujúce informácie zasielajte písomnou formou na špeciálnu e-mailovú adresu súťaže:  sdo.zusjalbrechta@gmail.com

  ZUŠ Jána Albrechta bude všetky aktuálne informácie súvisiace s priebehom súťaže uverejňovať na svojej web stránke www.zusjanaalbrechta.eu
   
  Organizačný výbor súťaže ZLATÁ KLAPKA
   
  Kontakt: Mgr.art. Martin Ťažký
 • Výsledky 2. kola prijímacích pohovorov 4-ročné štúdium v školskom roku 2017/2018
  22. 6. 2017

  Výsledky 2. kola prijímacích pohovorov 4-ročné štúdium v školskom roku 2017/2018

  Vysledky_PP_2017_18_2kolo.pdf

 • Vianočné prázdniny
  22. 12. 2016

  Vianočné prázdniny trvajú od 23.12.2016 do 5.1.2017. Vo vyučovaní sa pokračuje 9. januára 2017 (pondelok).

  Želáme Vám,krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie. - See more at: http://podnikam.webnoviny.sk/vianocne-pozdravy-a-vinse-inspirujte-sa-pri-ich-tvorbe/#sthash.g1OZEEBt.dpuf

  Želáme Vám, krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.

  PhDr. Jarmila Uhríková a celý pedagogický zbor

 • MobilFest štartuje

  Tretí ročník MobilFestu štartuje

  Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach a občianske združenie MediaPark vyhlasujú 3. ročník súťažného festivalu filmov nakrútených na mobilné telefóny – MobilFest 2017.

  MobilFest štartuje - Obrázok 1

 • Bábkové predstavenie spojené s workshopom
  21. 12. 2016

  PODMORSKÁ ROZPRÁVKA

 • 2. kolo talentových prijímacích skúšok dňa 20.6.2017
  29. 5. 2017

  Riaditeľka SSUŠ filmovej v Košiciach vyhlasuje prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest v študijných odboroch:

  • 8290 M masmediálna tvorba
  • 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih
  • 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
     

  Termín pre zaslanie prihlášok: 13.6.2017

  Termín talentovej skúšky: 20.6.2017

 • Dokument na kolesách "Cooltúra"
  19. 12. 2016

  Dokument na kolesách "Cooltúra" - zrušené

  Premietanie dokumentu "Cooltúra" spojené s prednáškou a diskusiou s tvorcom filmu pre študentov Filmovej školy, sa ruší z dôvodun choroby režiséra. O najbližšom termíne Vás budeme informovať.

   

 • OTVÁRAME jedinú umeleckú VOŠ v Košickom kraji od 2017/18
  25. 5. 2017

  Maturanti niečo pre vás - jediná umelecká VOŠ v Košickom kraji už od šk. roka 2017/2018!

  Možnosti štúdia po maturite na Filmovej škole v Košiciach:

  Pomaturitné kvalifikačné štúdium v trvaní 2 rokov odbor: Fotograficky dizajn a videotvorba

  Vyššie odborné štúdium s titulom Dis. - 3 roky v odboroch:

  • Filmová a mediálna tvorba
  • Fotografia
  • Animovaná tvorba
  • Grafika vizuálnych komunikácií

   

  Prečo je dobré študovať po maturite na Filmovej škole?

  • je lacné (10 Eur mesačne) a zaujímavé
  • Filmová škola má špičkové materiálno-technické vybavenie
  • lepšie vás pripraví na VŠ umeleckého zamerania, prípadne do praxe
  • na Slovensku štát garantuje bezplatne iba jedno vysokoškolské štúdium, ak prekročíte dĺžku štúdia za každý rok musíte platiť!!!
  • zostanú vám všetky študentské výhody
  • nemusíte chodiť na úrady práce
  • rodičom bude prináležať daňový bonus a do 26 rokov vášho veku aj prídavky na dieťa

  Po absolvovaní VOŠ je možnosť získať titul Bc za 1 rok v ČR.

  Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla.
  Adresa: SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice.

  Prihlásiť sa môže každý, kto má maturitu z akejkoľvek školy a chce študovať na škole, ktorá ho bude baviť !

  Prihláška k stiahnutiu a viac informácií na https://filmovaskola.edupage.org/text10/?

  prihlaska_na_pomaturitne_studium.pdf

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - OZNAM

  Riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov dňa 18.11.2016 (piatok) riaditeľské voľno.

  Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať v pondelok - 21.11.2016.

  PhDr. Jarmila Uhríková
  riaditeľka školy