Lívia Hirjaková: Web stránka

    • Cvičenia a úlohy

    •  

     PRAKTICKÉ CVIČENIA V PREDMETE MANAŽMENT A MARKETING V MASMÉDIÁCH

     Štvorročné štúdium

     II.F por. č. cvičenia názov témy cieľ
     1. Prieskum trhu masmédií v SR

     Cieľom cvičenia je uskutočniť a spracovať prieskum trhu masmédií pôsobiacich na Slovensku.

     2. Organizačná štruktúra v masmédiách Vymedziť manažment vo vybranom masmédiu v SR (t.j. manažérske funkcie a úrovne v rámci vybraného média) a spracovať jednoduchú organizačnú štruktúru vybraného média.
     3. Osobná príprava uchádzača o prácu Vymedziť základné dokumenty uchádzača o pracovné miesto a vypracovať osobnú prípravu pri uchádzaní sa o prácu: t.j. spracovať motivačný list / žiadosť, životopis, osobný dotazník.
     4. Zostavenie osobného / domáceho rozpočtu Zostaviť osobný/domáci rozpočet (mesačný) z hľadiska uspokojovania potrieb člena/členov domácnosti.
     5. Návrh jednoduchého podnikateľského zámeru Navrhnúť a zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer - obchodný a finančný plán malého podniku.

      

     Pomaturitné kvalifikačné štúdium

     I.PMS por. č. cvičenia názov témy cieľ
     1. Prieskum trhu masmédií v SR

     Uskutočniť a spracovať prieskum trhu masmédií pôsobiacich na Slovensku.

     2. Organizačná štruktúra v masmédiách Vymedziť manažment vo vybranom masmédiu v SR (t.j. manažérske funkcie a úrovne v rámci vybraného média) a spracovať jednoduchú organizačnú štruktúru vybraného média.
     3. Živnostenské podnikanie v mojom odbore vymedziť druhy živností, orientovať sa v živnostenskom registri, podmienkach a možnostiach živnostenského podnikania v umeleckej profesii, resp. odbore, ktorý žiak študuje.

      

      

     II.PMS por. č. cvičenia názov témy cieľ
     1. Osobná príprava uchádzača o prácu

     Vymedziť základné dokumenty uchádzača o pracovné miesto a vypracovať osobnú prípravu pri uchádzaní sa o prácu: t.j. spracovať motivačný list / žiadosť, životopis, osobný dotazník.

     2. Zostavenie osobného / domáceho rozpočtu Zostaviť osobný/domáci rozpočet (mesačný) z hľadiska uspokojovania potrieb člena/členov domácnosti.
     3. Návrh jednoduchého podnikateľského zámeru Navrhnúť a zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer - obchodný a finančný plán malého podniku.

      

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie