Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

 

PRAKTICKÉ CVIČENIA V PREDMETE MANAŽMENT A MARKETING V MASMÉDIÁCH

Štvorročné štúdium

II.F por. č. cvičenia názov témy cieľ
1. Prieskum trhu masmédií v SR

Cieľom cvičenia je uskutočniť a spracovať prieskum trhu masmédií pôsobiacich na Slovensku.

2. Organizačná štruktúra v masmédiách Vymedziť manažment vo vybranom masmédiu v SR (t.j. manažérske funkcie a úrovne v rámci vybraného média) a spracovať jednoduchú organizačnú štruktúru vybraného média.
3. Osobná príprava uchádzača o prácu Vymedziť základné dokumenty uchádzača o pracovné miesto a vypracovať osobnú prípravu pri uchádzaní sa o prácu: t.j. spracovať motivačný list / žiadosť, životopis, osobný dotazník.
4. Zostavenie osobného / domáceho rozpočtu Zostaviť osobný/domáci rozpočet (mesačný) z hľadiska uspokojovania potrieb člena/členov domácnosti.
5. Návrh jednoduchého podnikateľského zámeru Navrhnúť a zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer - obchodný a finančný plán malého podniku.

 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium

I.PMS por. č. cvičenia názov témy cieľ
1. Prieskum trhu masmédií v SR

Uskutočniť a spracovať prieskum trhu masmédií pôsobiacich na Slovensku.

2. Organizačná štruktúra v masmédiách Vymedziť manažment vo vybranom masmédiu v SR (t.j. manažérske funkcie a úrovne v rámci vybraného média) a spracovať jednoduchú organizačnú štruktúru vybraného média.
3. Živnostenské podnikanie v mojom odbore vymedziť druhy živností, orientovať sa v živnostenskom registri, podmienkach a možnostiach živnostenského podnikania v umeleckej profesii, resp. odbore, ktorý žiak študuje.

 

 

II.PMS por. č. cvičenia názov témy cieľ
1. Osobná príprava uchádzača o prácu

Vymedziť základné dokumenty uchádzača o pracovné miesto a vypracovať osobnú prípravu pri uchádzaní sa o prácu: t.j. spracovať motivačný list / žiadosť, životopis, osobný dotazník.

2. Zostavenie osobného / domáceho rozpočtu Zostaviť osobný/domáci rozpočet (mesačný) z hľadiska uspokojovania potrieb člena/členov domácnosti.
3. Návrh jednoduchého podnikateľského zámeru Navrhnúť a zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer - obchodný a finančný plán malého podniku.