Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy Mediálna gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese a v školskej internetovej komunikácii DigiŠkola E-testovanie Ukrajina a Slovensko očami mládeže Erasmus+ (Creative Lion) Erasmus+  Charta pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave Erasmus+ (New Opportunities in Multimedia and Art II.) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení III) Erasmus+ (Nové príležitosti v multimédiách a umení IV) Erasmus+ (Creativity, Media and Culture Treasures Connect Us)

 

Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy

   
         

                                                                                                                                                                                           

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Základné informácie o projekte

Názov projektu:

Školské televízne štúdio a školská televízia s vlastným vysielaním ako centrum odborného vzdelávania a prípravy

Kód ITMS projektu:

26110130495

Prijímateľ (názov):

Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice

Začiatok realizácie projektu:

01. 11. 2012

Ukončenie realizácie projektu:

31. 10. 2014

Umiestnenie pomoci (sídlo):

Petzvalova 2, 040 11 Košice – Západ

Košický kraj

Operačný program:

OP Vzdelávanie

Názov prioritnej osi/Názov opatrenia:

Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy/ 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Číslo výzvy:

OPV-2011/1.1/07-SORO

Názov výzvy:

INOVOVANIE OBSAHU A METÓD VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH PRE POTREBY TRHU PRÁCE

 

Časový rámec realizácie aktivít projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie

Ukončenie realizácie

1.1 Vytvorenie školského televízneho štúdia ako centra odborného vzdelávania a prípravy (COV)

01.11.2012

28.02.2014

1.2 Tvorba programovej štruktúry školskej televízie ako odbornej,vzdelávacej a informačnej platformy

01.11.2012

28.02.2014

1.3 Tvorba internetovej TV ako inovatívneho nástroja v masmediálnom vzdelávaní

01.11.2012

28.02.2014

1.4 Tvorba metodiky pre efektívne využívanie školskej televízie vo výchovno vzdelávacom procese

01.11.2012

28.02.2014

1.5 Tvorba video programov a vysielanie školskej internetovej televízie v rámci odbornej praxe žiakov

01.03.2013

31.10.2014

1.6 Tvorba a implementácia odborných učebných textov praktických audiovizuálnych a mediálnych predmetov

01.11.2012

31.08.2014

2.1 E learningové vzdelávanie efektívneho využitia školskej televízie vo výchovno vzdelávacom procese

01.03.2013

31.10.2014

2.2 E learningové vzdelávanie: mediálna výchova ako prierezová téma

01.03.2013

31.10.2014

Publicita a informovanosť

01.11.2012

31.10.2014

Riadenie projektu

01.11.2012

31.10.2014

Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky

01.11.2012

31.10.2014

 

 

 

Verejné obstarávania v rámci projektu: zverejňovanie na http://filmovaskola.edupage.sk/zmluvy/?

 

Kontaktné osoby

 Meno

Funkcia

v projekte

Mobil

E-mail

PhDr. Jarmila Uhríková

Projektový manažér

+421 905 819 348

jarmila.uhrikova@gmail.com

Ing. Lívia Hirjaková

Manažér publicity

+421 907 575 980

hirjakova@gmail.com          

 

 

 

 

 

Odkaz na webové sídlo poskytovateľa NFP: http://www.asfeu.sk/agentura/

                                                                                                                          

GALÉRIA AKTIVÍT (výstupy)   

aktivita 1.3: https://www.fotelka.sk/

publicita

nástenka