Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

ŠkVP, učebné plány, školský poriadok, metodické pokyny


Školské učebné plány


Školský poriadok: skolsky_poriadok_2019_20.pdf


Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl metodicky_pokyn_21.docx


Školský vzdelávací program

  • ŠkVP platný od 2013 - inovovaný 2016/2017 pre študijný odbor 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih, - 8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika  SkVP_MEDIaLNA_A_AUDIOVIZUaLNA_TVORBA__I_od2013_inov.2016.pdf
  • ŠkVP platný od 2013 - inovovaný 2017/2018 - 8290 M masmediálna tvorba 
  • ŠkVP - inovovaný 2016/2017 pre št. odbor 8297 N fotografický dizajn

 

Štátny vzdelávací program

  • Dodatok_2_k_SVP_82.pdf (Predmetom tohto dodatku je vyňatie literárneho diela P. Pišťanka – D. Taragela:Sekerou a nožom zo zoznamu Autorov a štandardizovaných literárnych diel uvedených vo vzdelávacom štandarde predmetu slovenský jazyk a literatúra štátnych vzdelávacích programov pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá.)
  • Dodatok_1_k_SVP__82__85_Umenie_a_umeleckoremeselna_tvorba_I_II.pdf (Vloženie Prílohy 4 Základné údaje a Rámcový učebný plán pre skrátené štúdium v 1-ročnom vzdelávacom programe, Základné údaje a Rámcový učebný plán pre skrátené štúdium v 2-ročnom vzdelávacom programe. Doplnenie študijných odborov reklamná tvorba, scénické výtvar-níctvo, keramický dizajn, masmediálna tvorba, obrazová a zvuková tvorba v časti 4 Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na s. 20. 2. Vloženie vzdelávacích štandardov v časti 12. 6 Vzdelávacie štandardy skupiny študijných odborov multimediálnej tvorby pre študijný odbor masmediálna tvorba a pre študijný odbor grafický dizajn na s. 152. Štátny vzdelávací program pomaturitného kvalifikačného štúdia úplného stredného odborného vzdelania - Vloženie vzdelávacích štandardov v časti 16.6 Vzdelávacie štandardy skupiny študijných odborov multimediálnej tvorby pre študijný odbor masmediálna tvorba a pre študijný odbor grafický dizajn na s. 243.  Štátny vzdelávací program vyššieho odborného vzdelania).
  • SVP_82__85_Umenie_a_umeleckoremeselna_tvorba_I_II_3reevidov.pdf

 

NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia preštudijné odbory: