• Základné informácie

    • AKTUÁLNE INFORMÁCIEPRE MATURANTOV

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 22. marca 2021 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Úplné znenie rozhodnutia, podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky: Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

     • Riaditeľ strednej školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Priloha_k_PR_schvalenie_skupiny_prib._predmetov__maturity_2021.pdf
     • Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky končí 14. mája 2021.
     • Výsledné známky z administratívneho vykonania internej časti maturitnej skúšky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.
     • Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
     • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021. Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním. Riaditeľ strednej školy informuje žiaka o jeho vlastnom harmonograme konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním.

      

     ZMENY K MATURITE 2021 (zo 4. januára 2021)

     V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

     Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

     • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
     • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

     Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Maturita 2021 - základné informácie

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§72 - §93) a vyhláška č. 113/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     PREDMETY MS

     Žiak strednej odbornej školy/školy umeleckého priemyslu s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

     1. slovenský jazyk aliteratúra,

     2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov (anglický jazyk),

     3. teoretická časť odbornej zložky,

     4. praktická časť odbornej zložky.

     Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru školy.

      

     Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM) http://www.nucem.sk/maturita.

      

     Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS

     Zmeny vyhlášky č.318/2008 Z.z. oukončovaní štúdia na stredných školách vznení neskorších predpisov:

     1. účinné od 01. septembra 2020:

     a) Z príslušných ustanovení vyhlášky sa vypúšťa predmet náuka ospoločnosti. Vypustenie písmena c) v § 12. Úprava I. časti prílohy.

     b) Žiakom so sluchovým postihnutím sa aj naďalej umožňuje voliť si jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka na maturitnej skúške namiesto predmetu cudzí jazyk. Doplnenie § 14 odsekom 11.

     2. účinné od 01. septembra 2019: Charakteristika maturitných zadaní a úloh vnich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením budú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek.
      
     3. Zmena vyhlášky účinná od 1. septembra 2015:
     Predĺženie času administrácie testov EČ MS:
     i. zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút.
     ii. z matematiky zo 120 na 150 minút.


     ​4. Zmeny školského zákona 
     a) účinné od 1. septembra 2015:
     i. Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).
     ii. Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).
     iii. Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).
     iv. Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1 a 2).
     v. Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).
     b) účinné od 1. marca 2014:
     i. Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka. V školskom roku 2016/2017 si teda žiaden žiak nemôže uplatniť náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
     c) účinné od 15. júna 2013:
     i. Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, okrem riadneho termínu MS nasledujúceho školského roka aj v septembri nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5).
     ii. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo
     do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).
     iii. Ak je poslednou časťou MS EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (školský zákon, § 90, odsek 1).


     Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

     1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
     2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
     3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  Žiak akéhokoľvek gymnázia vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).
     4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.
     5. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako  dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
     6. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len  ÚFIČ MS.
     7. Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.
     8. Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z  predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.
     9. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.
      
     10. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS
          a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa  viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
          b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac  ako 33 % z celkového počtu bodov.
     11. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS
            a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
            b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      

     Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

     Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:
     1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
     2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).
     3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti, alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
     4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2020, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2020, alebo v marci 2021).
     5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
     6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS ale v IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.
      
     Upozornenie! O opravný termín EČ MS aPFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. V septembri sa koná iba opravný termín EČ aPFIČ MS, nemôže sa konať náhradný termín EČ aPFIČ MS.

      

     Podrobné informácie o Maturite 2021 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/maturita.

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie