Maturita

    • Základné informácie

    • Maturita 2020 - základné informácie

     Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§72 - §93) a vyhláška č. 113/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM) http://www.nucem.sk/maturita.

      

     Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS

     Zmeny vyhlášky č.318/2008 Z.z. oukončovaní štúdia na stredných školách vznení neskorších predpisov:

     1. účinné od 01. septembra 2020:

     a) Zpríslušných ustanovení vyhlášky sa vypúšťa predmet náuka ospoločnosti. Vypustenie písmena c) v § 12. Úprava I. časti prílohy.

     b) Žiakom so sluchovým postihnutím sa aj naďalej umožňujevoliť si jeden zpredmetov matematika alebo občianska náuka na maturitnej skúške namiesto predmetu cudzí jazyk.Doplnenie § 14 odsekom 11.

     2. účinné od 01. septembra 2019: Charakteristika maturitných zadaní aúloh vnich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky aúpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením budú uvedené vkatalógu cieľových požiadaviek.
      
     3. Zmena vyhlášky účinná od 1. septembra 2015:
     Predĺženie času administrácie testov EČ MS:
     i. zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút.
     ii. z matematiky zo 120 na 150 minút.


     ​4. Zmeny školského zákona 
     a) účinné od 1. septembra 2015:
     i. Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).
     ii. Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).
     iii. Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).
     iv. Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1 a 2).
     v. Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).
     b) účinné od 1. marca 2014:
     i. Zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov, t. j. zrušenie možnosti uznania jazykového certifikátu ako náhrady MS z cudzieho jazyka. V školskom roku 2016/2017 si teda žiaden žiak nemôže uplatniť náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
     c) účinné od 15. júna 2013:
     i. Rozšírenie možnosti konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, okrem riadneho termínu MS nasledujúceho školského roka aj v septembri nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5).
     ii. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo
     do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7).
     iii. Ak je poslednou časťou MS EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške bude žiakovi vydané najneskôr do desiatich dní od jej konania (školský zákon, § 90, odsek 1).


     Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

     1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
     2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
     3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  Žiak akéhokoľvek gymnázia vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).
     4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.
     5. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako  dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
     6. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len  ÚFIČ MS.
     7. Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiaka so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením.
     8. Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z  predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.
     9. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.
      
     10. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS
          a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa  viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
          b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac  ako 33 % z celkového počtu bodov.
     11. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS
            a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
            b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      

     Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

     Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:
     1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
     2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).
     3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti, alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
     4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2020, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2020, alebo v marci 2021).
     5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
     6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS ale v IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.
      
     Upozornenie! O opravný termín EČ MS aPFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. V septembri sa koná iba opravný termín EČ aPFIČ MS, nemôže sa konať náhradný termín EČ aPFIČ MS.

      

     Podrobné informácie o Maturite 2020 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/maturita.

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie