Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk ANJ
aplikovaná informatika API
ateliér audiovizuálnej tvorby ATR
ateliér audiovizuálnej tvorby a techniky ATR
ateliér umeleckej produkcie AUI
ateliér virtuálnej grafiky AVG
audiovizuálna technika AVN
cvičenia z matematiky CVM
dejepis DEJ
dejiny divadla DED
dejiny filmu, rozhlasu a televízie DFT
dejiny výtvarnej kultúry DVK
deskriptívna geometria DEG
digitálna fotografia a dizajn masmédií DFM
dramaturgicko-scenáristický seminár DSE
ekológia EKO
ekonomika EKN
etická výchova ETV
figurálne kreslenie FIK
fotografický ateliér FOA
fotografický dizajn FOD
fyzika FYZ
chémia CHEM
informatika INF
komunikácia a rétorika KIR
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
manažment a marketing v masmédiách MMD
masmediálna prax MMX
masmediálne právo a etika MPE
matematika MAT
modelovanie masiek MOM
moderovanie v rozhlase a v televízii MRE
navrhovanie NAV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
obrazová tvorba OBT
organizácia a administratíva OAM
písmo PIS
počítačová grafika POG
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktické cvičenia PRC
právna náuka PRN
prax PXA
projekcie a rozbory JRO
ruský jazyk RUJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
strihová skladba SHW
štylizácia účesov STU
technické kreslenie TCK
technológia TEC
technológia fotografie TFO
technológia tvorby v masmédiách TMS
technológia videotvorby TVI
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teória a vývoj fotografie TJF
tvorba projektov TVP
typografia TYP
účtovníctvo UCT
úvod do fotografie UDF
videotvorba VID
virtuálna grafika VIG
výpočtová technika a informatika VYT
výtvarná príprava VPR
výtvarné materiály VYM
základy ekológie ZAE
základy fotografovania ZAF
zdravoveda ZDR
zvuková tvorba ZTO

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2019