• 2020/2021

  • Vyučovanie:

   Vyučovanie v 1. polroku začína 2. septembra 2020 (streda) a končí sa 29. januára 2021 (piatok).

   Vyučovanie v 2. polroku ZMENA! 1. februára 2021 (pondelok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

    

   Školské prázdniny:

    

   Jesenné prázdninyZMENA!  30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

    

   Vianočné prázdniny sa začínajú ZMENA! 21. december 2020 – 8. január 2021.

    

   Polročné prázdniny sa RUŠIA. Vyučovanie sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    

   Jarné prázdniny sú v čase 22. február – 26. február 2021 . Vyučovanie sa začína 1. marec 2021 (pondelok). 

    

   Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríl – 6. apríl 2021 (utorok). Vyučovanie sa začína 7. apríl 2021 (streda). 

    

   Letné prázdniny sa začínajú 1. júl – 31. august 2021. Vyučovanie sa začína 2. september 2021 (štvrtok).

    

   Vydávanie výpisov/vysvedčení:

   29.01.2021 – piatok - polročné (výpis známok)
   30.06.2021 – streda – koncoročné vysvedčenia

    

   Termíny zasadnutí združenia rodičov (triedne aktívy):

    

    

   Maturitné skúšky:

    

   ·         16. marca 2021 (utorok) EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra

   ·         17. marca 2021 (streda)EČ a PFIČ anglický jazyk

   ·         od 17. mája 2021 do 4. júna 2021*ústna forma IČ MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky). *Presný termín určí OŠ OÚ Košice.

   Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 8. – 13. apríl 2021.

   Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.

   Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 4-ročné štúdium:

    
   Plánovaný lyžiarsky kurz: 14.12 do 18.12.2020 (pondelok - piatok)
    
   Plánované riaditeľské voľná: 14.9.2020 (pondelok)
    
   Termíny zasadnutí pedagogických rád:
   28.08.2020 (piatok) úvodná PR
    
       .11.2020 (utorok) hodnotiaca porada štvrťročná
       .01.2021 (utorok) klasifikačná porada za I. polrok
       .04.2020 (utorok) hodnotiaca porada trištvrťročná
        .05.2021 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 4. ročníka a 2. ročníka pomat. štúdia
        .06.2021 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 1. až 3. ročníka a 1. ročníka pomat. štúdia
        .06.2021 (utorok) vyhodnocovacia pedag. rada
    
   Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
   1. september 2020 -  Deň ústavy
   15. september 2020 - Sedembolestná Panna Mária
   1. november 2020 - Sviatok všetkých svätých
   17. november 2020 - Deň boja za slobodu a demokraciu
   1. január 2021 - Deň vzniku SR
   6. január 2021 - Traja králi
   1. máj 2021 - Sviatok práce
   8. máj 2021 - Deň víťazstva nad fašizmom
    
   Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
   Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie